سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Behdani) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Quantum Mechanics - II(4.00),(کلاس ۱),begin from odd
یکشنبه Advanced Statistical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۲۰),begin from even
دوشنبه Electrodynamics - I(4.00),(کلاس ۲۰),begin from odd Quantum Mechanics - II(4.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
سه شنبه Electrodynamics - I(4.00),(کلاس ۱),begin from odd
چهارشنبه Advanced Statistical Mechanics - I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
پنج شنبه