سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Kurosh Javidan) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Special Topics(3.00),(کلاس ۲۴),begin from odd
یکشنبه Physics I(3.00),(کلاس D-21),begin from odd Physics I(3.00),(کلاس D-21),begin from odd Physics I(3.00),(کلاس D-21),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Special Topics(3.00),(),begin from odd
چهارشنبه Physics I(3.00),(کلاس D-21),begin from odd Physics I(3.00),(کلاس D-21),begin from odd Physics I(3.00),(کلاس D-21),begin from odd
پنج شنبه