سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahmood Rezaee Roknabadi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Advanced Solid State Physics lab(2.00),(),begin from even Aclvanced Subjects in Magnetics(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd Advanced Solid State Physics - II(3.00),(کلاس ۱۴),begin from even
یکشنبه Aclvanced Subjects in Magnetics(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd Advanced Solid State Physics - II(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
دوشنبه Advanced Solid State Physics - II(3.00),(کلاس ۱۸),begin from odd
سه شنبه Advanced Solid State Physics - II(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه