سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Nima Ghal-Eh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه physics - II(4.00),(کلاس D-26),begin from odd
یکشنبه Physics II(3.00),(کلاس D-23),begin from odd Physics I(3.00),(کلاس D-24),begin from odd
دوشنبه physics - II(4.00),(کلاس D-24),begin from odd
سه شنبه Physics I(3.00),(کلاس D-24),begin from even
چهارشنبه Physics II(3.00),(کلاس D-21),begin from odd
پنج شنبه