سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Soheil SHarifi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Laser Spectroscopy(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
دوشنبه spectroscopy(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd Laser Spectroscopy(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه spectroscopy(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
پنج شنبه