سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Shaban Reza Ghorbani) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Electrodynamics - I(4.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
یکشنبه Solid State Physics - I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from even
دوشنبه Solid State Physics - I(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه Electrodynamics - I(4.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
پنج شنبه