سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyyedeh Fatemeh Taghavi Shahri) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه physics - I(4.00),(کلاس D-23),begin from odd
یکشنبه Physics of Elementary particles - I(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd Physics I(3.00),(کلاس D-26),begin from even
دوشنبه Statistical Mechanics(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd
سه شنبه physics - I(4.00),(کلاس D-23),begin from odd
چهارشنبه Physics of Elementary particles - I(3.00),(کلاس ۲۱),begin from odd Physics I(3.00),(کلاس D-26),begin from odd Statistical Mechanics(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
پنج شنبه