سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyyed Hashem Miri Hakimabad) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Analytical Mechanics - II(3.00),(),begin from odd
یکشنبه Radioisotopes and Its Applications(3.00),(کلاس ۱۹),begin from even Advanced Nuclear Physics - I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from even
دوشنبه Systems of Nuclear Techniques(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
سه شنبه Systems of Nuclear Techniques(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd Analytical Mechanics - II(3.00),(),begin from odd
چهارشنبه Radioisotopes and Its Applications(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd Advanced Nuclear Physics - I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
پنج شنبه