سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Parvin Eslami) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Numerical Physics(2.00),(كلاس 14),begin from odd
یکشنبه Electromagnetism - I(4.00),(کلاس ۱),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Advanced Elementary Particles - II(3.00),(کلاس ۱۵),begin from odd
چهارشنبه Electromagnetism - I(4.00),(کلاس ۱۸),begin from odd Advanced Elementary Particles - II(3.00),(کلاس ۲),begin from odd
پنج شنبه