سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Reza Garousi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Quantum Mechanics - I(4.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
یکشنبه Special Topics in Physics(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
دوشنبه Quantum Mechanics - I(4.00),(کلاس ۲۱),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه Special Topics in Physics(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
پنج شنبه