سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Reza Garousi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه Quantum Mechanics - I(4.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
چهارشنبه Quantum Mechanics - I(4.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
پنج شنبه