سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Hadi Hadizadeh Yazdi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Advanced Topics in Nuclear Physics - II(3.00),(کلاس ۲۰),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه Advanced Topics in Nuclear Physics - II(3.00),(کلاس ۱۹),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه Nuclear Physics - I(3.00),(کلاس ۱۴),begin from odd
پنج شنبه