سایت در حال بروز رسانی می باشد
 • کارشناسی ( جاری: 204)
  • فیزیک ( جاری: 204)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 151)
  • فیزیک گرایش حالت جامد ( جاری: 33)
  • فیزیک گرایش ذرات بنیادی ( جاری: 3)
  • فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک) ( جاری: 5)
  • فیزیک گرایش هسته ای ( جاری: 15)
  • فیزیک گرایش اتمی وملکولی ( جاری: 9)
  • فیزیک گرایش فیزیک نجومی ( جاری: 7)
  • فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) ( جاری: 3)
  • فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک ( جاری: 6)
  • فیزیک - اتمی و مولکولی ( جاری: 4)
  • فیزیک گرایش فیزیک نجومی (نجوم و اخترفیزیک) ( جاری: 2)
  • ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی ( جاری: 13)
  • فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها ( جاری: 23)
  • فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال ( جاری: 8)
  • فیزیک گرایش اپتیک و لیزر ( جاری: 7)
  • فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها ( جاری: 5)
  • فیزیک گرایش فیزیک بنیادی ( جاری: 7)
  • فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک ( جاری: 1)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 101)
  • فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی ( جاری: 9)
  • فیزیک گرایش حالت جامد ( جاری: 40)
  • فیزیک گرایش ذرات بنیادی ( جاری: 11)
  • فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک) ( جاری: 2)
  • فیزیک گرایش هسته ای ( جاری: 14)
  • فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک ( جاری: 6)
  • فیزیک (نجوم و اختر فیزیک) ( جاری: 1)
  • فیزیک گرایش فیزیک نظری ( جاری: 4)
  • فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان ( جاری: 7)
  • فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال ( جاری: 5)
  • فیزیک گرایش فیزیک بنیادی - زمینه اطلاعات کوانتومی ( جاری: 2)