سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست اعضای هیات علمی گروه


سیدجواد اختر شناس

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:akhtarshenas.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:akhtarshenas@um.ac.ir

سیدجواد اختر شناس

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا ایزدی نجف آبادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:izadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:izadi@um.ac.ir

رضا ایزدی نجف آبادی

برنامه درسی هفتگی استاد

کورش جاویدان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:javidan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:javidan@um.ac.ir

کورش جاویدان

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود رضائی رکن آبادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:roknabad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:roknabad@um.ac.ir

محمود رضائی رکن آبادی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدابراهیم زمردیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:zomorrod.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:zomorrod@um.ac.ir

محمدابراهیم زمردیان

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی عربی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:arabi-h.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:arabi-h@um.ac.ir

هادی عربی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد قدسی محمود زاده

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a-ghodsi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a-ghodsi@um.ac.ir

احمد قدسی محمود زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

شعبان رضا قربانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sh.ghorbani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sh.ghorbani@um.ac.ir

شعبان رضا قربانی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدهاشم میری حکیم آباد

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mirihakim.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mirihakim@um.ac.ir

سیدهاشم میری حکیم آباد

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدهادی هادی زاده یزدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mhhadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mhhadi@um.ac.ir

محمدهادی هادی زاده یزدی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمد کمپانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:kompany.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kompany@um.ac.ir

احمد کمپانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا گروسی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:garoosi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:garoosi@um.ac.ir

محمدرضا گروسی

برنامه درسی هفتگی استاد

پروین اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:eslami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:eslami@um.ac.ir

پروین اسلامی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد بهدانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mbehdani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mbehdani@um.ac.ir

محمد بهدانی

برنامه درسی هفتگی استاد

لاله رفعت متولی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rafat.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rafat@um.ac.ir

لاله رفعت متولی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود روشن المه جق

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mroshan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mroshan@um.ac.ir

محمود روشن المه جق

برنامه درسی هفتگی استاد

سهیل شریفی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ssharifi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ssharifi@um.ac.ir

سهیل شریفی

برنامه درسی هفتگی استاد

سید مجید صابری فتحی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:saberifathi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:saberifathi@um.ac.ir

سید مجید صابری فتحی

برنامه درسی هفتگی استاد

شهرام عباسی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:abbassi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abbassi@um.ac.ir

شهرام عباسی

برنامه درسی هفتگی استاد

نیما قلعه

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghal-eh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghal-eh@um.ac.ir

نیما قلعه

برنامه درسی هفتگی استاد