سایت در حال بروز رسانی می باشد

سیده فاطمه تقوی شهری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:taghavishahri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:taghavishahri@um.ac.ir

سیده فاطمه  تقوی شهری

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدکیوان حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:k-hosseini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:k-hosseini@um.ac.ir

سیدکیوان  حسینی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی خزاعی نژاد قره تکان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khazaeinezhad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khazaeinezhad@um.ac.ir

مهدی  خزاعی نژاد قره تکان

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی رستگار مقدم رضائیون

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hadirastegar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hadirastegar@um.ac.ir

هادی  رستگار مقدم رضائیون

برنامه درسی هفتگی استاد