سایت در حال بروز رسانی می باشد

فیزیک ذرات - ریسمان

گروه فیزیک گرایش ریسمان

 

گرایش ریسمان یکی از گرایش های فیزیک در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. موضوعات مورد علاقه پژوهشگران این گرایش عبارتند از:

1- پراکندگی ریسمان

2- دوگانگی ها

3- تئوری های موثر در نظریه میدان

4- سیاه چاله ها

5- گرانش جرم دار

6- ADS-CFT

 

اعضای گرایش ریسمان

دکتر احمد قدسی محمود زاده

دکتر محمد رضا گروسی

 

مقاطع پذیرش دانشجو در این گرایش

کارشناسی ارشد

دکتری

سمینارهای هفتگی گرایش ریسمان

سمینار های هفتگی در زمینه ریسمان توسط دانشجویان در روزهای مختلف هفته در طول ترم ارائه می شود.